Vandrande skolbussar!?

En lösning för att minska antalet bilar kring skolorna är att införa så kallade ”vandrande skolbussar”. Dessa ”bussar” går ut på att barn som bor nära varandra träffas på en särskild ”hållplats” eller hämtar varandra på vägen till skolan för att promenera dit tillsammans, beroende på hur gamla barnen är kan man låta dem gå själva eller med någon vuxen, vuxenansvaret fördelas då mellan föräldrarna.

Vandrande skolbussar har fler fördelar än att det blir färre bilar på gatorna, barnen får röra på sig och om de går utan vuxna får de lära sig att hantera ett större ansvar. ”Bussar” med ansvariga vuxna blir å andra sidan en mötesplats för föräldrar att träffa andra föräldrar och deras barn.

För vandrande skolbussar krävs det för det första engagerade vuxna och för det andra är det dags att kolla in barnens vägar till skolan. Kanske är trottoarerna alldeles för smala för två barn i bredd eller så hänger buskar vilt ut i gångbanan.

Så ta en promenad med småknattarna och leta upp ekorrarna, vattenpölarna och alla de mörka hörnen tillsammans, och glöm inte att berätta om ni hittar något intressant!

Publicerat i Analyser, Bakgrund, Upptäcksfärd Alingsås | 1 kommentar

10 mål för Alingsås

Med ett förpliktigande bloggnamn som Visioner för Alingsås skulle det vara helt fel att inte sätta upp våra egna mål för Alingsås framtid. Efter veckor av studier, analyserande och huvudbry enades vi i onsdags kring 10 mål att arbeta mot.

Målen är ett arbetsredskap för oss och skall inte ses som en färdig produkt utan som ett diskussionsunderlag inför våra fördjupningsprojekt. I de fall där målen innehåller en bestämd mängd eller ett årtal så är dessa ersatta med X inför vidare forskning kring vad som är möjligt och önskvärt.

Då flera av de 10 målen kommer ligga till grund för våra fördjupningsprojekt är det väldigt intressant för oss att veta vilka mål Ni skulle prioritera för en framtida utveckling av Alingsås. Hjälp oss gärna genom att rösta här nedanför eller skriv till ett eget mål i kommentarsfältet. Vi är även väldigt tacksamma för hjälp med att definiera årtal och mängd i de fall som det behöver specificeras.

Publicerat i Analyser, Framtidsmål | 4 kommentarer

Bilar är hårda – barn är mjuka

En tunnel under 50-vägen och två övergångsställen var vägen till vår skola när vi var små, vi cyklade så länge snön höll sig borta eller sprang i ett blandat gäng av klasskamrater och småsyskon, vad jag minns fick vi aldrig skjuts. Men så hände något, någon körde sin unge till skolan på väg till jobbet och någon annan hängde på, plötsligt var det så mycket bilar runt skolan att de som hittills låtit ungarna fortsätta gå eller cykla blev så oroliga för dem att de också började använda bilen. Så var den onda cirkeln i rullning, fler bilar gav fler oroliga föräldrar som skjutsade vilket gav ännu fler bilar…

I Stadsskogen i Alingsås ska en ny skola byggas, i visionen för skolan nämns hållbarhet och livskvalitet som viktiga ingredienser och i verksamhetsidén för den nya skolan står det följande:

En säker trafikmiljö gynnar alla. Målet ska vara att närboende ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt genom att cykla eller gå. Cykel- och gångvägar ska vara separerade från biltrafik. Med säkra skolvägar minskar trafiken.

Visst låter det fint! Men läser man vidare så börjar man fundera över hur det egentligen kommer att bli:

Det ska finnas väl tilltagna parkeringar för såväl personal som föräldrar. Med förskola och skola i samma område blir trycket stort, speciellt mellan kl 07:30 och 08:30. Flera avlämningsplatser måste finnas.

Den här inställningen får knappast bort problemet med bilarna, alla krafter borde istället läggas på att få så många som möjligt att gå eller cykla till skolan, både elever och personal. Människan är en bekväm varelse och för att utrota problemet behövs det dels insatser som gör det bekvämt och attraktivt att gå eller cykla och dels insatser som gör det mindre bekvämt att använda bilen. Självklart ska skolan vara tillgänglig för varuleveranser, sjuktransporter samt färdtjänst för personer med funktionsnedsättning men målet bör vara att få alla som har möjligheten att ta sig till skolan till fots eller med cykel att göra det. Säkra vägar för barnen innebär säkra vägar för alla, och förhoppningsvis färre oroliga föräldrar.

Så varför inte låta bilen stå och barnen gå?

Publicerat i Analyser, Upptäcksfärd Alingsås | 3 kommentarer

MÖTESPLATSER

-Vad gör man i Alingsås på kvällen?

Det finns en politisk vision till år 2019 där man säger att Alingsås ska vara en modern mötesplats med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Men vad menar egentligen politikerna med en modern mötesplats? Och vilka är de fördelar och möjligheter man pratar om?

Just nu lyser Light in Alingsås upp staden. Folk rör sig över gator och torg för att se de tillfälliga installationer som satts upp. Här skapas en både trygg och trivsam atmosfär med plats för olika möten. Men vad händer i november när de släcks och monteras ner? Hur är det att röra sig mellan stadens delar när det blir mörkt? Föredrar man att ta bilen genom staden?

Järnvägen och E20 är att betrakta som fysiska barriärer som minskar valfriheten av alternativa rörelser. För att skapa en sammanhållen och väl fungerande stad är därför viktigt att de passager som finns för fotgängare och cyklister känns trygga även på kvällen.  Ett område att arbeta med är exempelvis den södra sidan av centralstationen upp mot industriområdet Yxan. Idag är det mörkt och ödsligt, men med rätt typ av bebyggelse och planering kan området i framtiden bli aktiverat. Vilka andra platser undviker ni att passera när det är mörkt och vad är det som får er att känna er otrygga där?

Alingsås har en uppskattad cafékultur och småskalighet. Men var tar folk vägen när affärerna har stängt? Hur används staden på kvällen? Vi vet att det ni har en av nordens största skateboardanläggningar som drar besökare från när och fjärran. Det finns ett starkt idrottsintresse och det talas om att bygga en ny sportarena. Det finns även många körer, ett välbesökt bibliotek, potatisfestivalen och ett ungdomscenter som erbjuder kvällsaktiviteter. Men vi har även hört att somliga ungdomsgäng föredrar att uppehålla sig vid stationen om kvällen. Finns det andra informella mötesplatser i Alingsås där ni träffas på kvällen?

Vilka satsningar vill ni se från kommunens håll? Vi tror på en utveckling av mötesplatser som inte är direkt kopplade till konsumtion.  Vi tror på en blandning av både spontana och mer arrangerade mötesplatser och aktiviteter. Möten som spänner från ett enkelt hej till diskussioner och aktiviteter på platser där man kan interagera med människor från stadens alla delar. Möten som sker på en buss på väg till jobbet, på lördagsmarknaden på torget, på internet, på bion eller skolan. Det finns mötesplatser överallt frågan är vilka som är viktigast?

Publicerat i Analyser | 2 kommentarer

Hur viktig är bilen?

Skulle Alingsåsarna må bättre av en bilfri stadskärna?

Vi vet alla att bilismen har en negativ inverkan på både vårt klimat och vår närmiljö. Attityden till minskat bilanvändande har visserligen förbättrats i och med ökad miljömedvetenhet men den når fortfarande inte tillräckligt långt. Man kan fråga sig varför. Det har funnits gott om tid att arbeta för minskad bilism i samhället men tyvärr görs fortfarande de största transportrelaterade satsningarna  till bilens fördel. Det finns en tröghet som till stor del beror på det politiska beroendet av opinionens stöd. Det är helt enkelt inte fördelaktigt att som politiker genomföra drastiska åtgärder för att minska bilanvändandet då det finns en överhängande rädsla att förlora väljare. Och utan hållbara strategier genom politiska beslut fortsätter medborgarnas bilberoende.

Men är det egentligen bilen vi behöver? Är det inte snarare flexibiliteten och friheten vi är beroende av? Statistik visar att det ofta, som i Alingsås fall, är både lättare och mer ekonomiskt lönsamt att ta bilen än att åka kollektivt. Men vad händer när bensinpriserna blir för höga? Många forskare är idag överens om att vi i år passerat punkten för maximal råoljeproduktion. Denna punkt kallas peak oil och är ett faktum snarare än en teori. En uppenbar konsekvens av peak oil är ständigt accelererande oljepriser, som en följd av ökad efterfrågan i kombination med sinande resurser.

Det finns därför en fara i att vara allt för beroende av bilen. Det möjligt att ny teknik kan komma med nya lösningar, men hur stor är sannolikheten att detta sker inom en nödvändig tidsram? Bättre är att  vara på den säkra sidan och hitta nya lösningar och tekniker utifrån en oberoende och säker situation. Därför är det viktigt att underlätta för Alingsås invånare att i större utsträckning nyttja tåg, buss och cykel som transportmedel. Detta kan med rätt satsningar och vilja hos allmänheten ge motsvarande flexibilitet och frihet som bilen.

I Alingsås kan medborgarna parkera avgiftsfritt i stadens centrala delar, även så på det stora torget som annars skulle antas vara stadens mest centrala mötesplats. Är det inte värt att som en start förhindra bilar i stadskärnan till förmån för ökad cyklism? Utefter detta kanske Alinsås kan fortsätta sin förbättring mot att bli en riktigt hållbar stad med goda trafikvanor.

Publicerat i Analyser | 5 kommentarer

Vad händer på skolan?

 

v. 43, del 3 av analysarbetet

Det tidigare arbetet med att finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Alingsås ska nu bearbetas. Under veckans första tre dagar arbetar vi med en så kallad SWOT analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Styrkor och svagheter i Alingsås har vi formulerat under den första delen, då klassen arbetade med olika geografiska och tematiska områden av staden. Möjligheter och hot från omvärlden formulerades under den andra delen. Utifrån detta ska vi också denna vecka hitta utvecklingsobjekt i staden. Spännande vecka!

Publicerat i Del 3 SWOT | Lämna en kommentar

Del 1. Group 5 – Platsanalys – Sydvästra Alingsås (Område E)

Två tydliga barriärer, järnvägen och E20, avgränsar den östra delen av område E från övriga staden. Det finns endast fem passager där bilar har möjlighet att passera dessa barriärer, och ytterligare fem som är tillgängliga för fotgängare och cyklister. De mötesplatser vi hittat i området är en grundskola, en förskola, ett snabbköp, järnvägsstationen samt en camping. Områden med speciell karaktär är ett kraftverk och Alingsåsparken.

Publicerat i Analyser, Del 1 Den lokala situationen | Lämna en kommentar

Del 1. Group 5 – Prognos för framtida översvämningar i Alingsås

Alingsås är känsligt för översvämning då staden ligger mellan två sjöar och har både Säveån och Lillån rinnande igenom sina centrala delar.

SMHI förutspår att nederbörden i västra Sverige kommer att öka med mellan 10% och 60% under detta århundrade till följd av de globala klimatförändringarna. För tillfället kontrollerar kommunen ökade vattenflöden genom att reglera nivåerna i sjöarna Gerdsken och Stora Färgen.  Möjliga åtgärder för att motverka översvämningar i framtiden är att utvidga kapaciteten för Säveån och att börja planera för att utveckla lokala åtgärder i med högre väggar kring åarna i de äldre delarna av centrala Alingsås.

———————–

Fakta hämtat från: Hydraulisk modellering av Säveån och Lillån med översvämningskartering (2009-12-30) SWECO
Publicerat i Analyser, Del 1 Den lokala situationen | Lämna en kommentar

Små cyklar som far omkring

Alingsås profilierar sig som en cykelstad. Nybyggnation skall ske inom radien av 3 km från stadskärnan och man satsar mycket på cykelvägar. Vi undrar dock vad som hände med parkeringsmöjligheter? Var är alla trygga, säkra och fungerande cykelställ i centrum?

Publicerat i Upptäcksfärd Alingsås | 1 kommentar

Komposterbara hundskitpåsar

Publicerat i Upptäcksfärd Alingsås | Lämna en kommentar